Algemene Voorwaarden PDF Print E-mail

1. Aanvaarding van onze voorwaarden : Onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden alsmede onze bijzondere voorwaarden, worden geacht door de klant te zijn aanvaard zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Bijgevolg verbinden deze ons slechts indien wij ze uitdrukkelijk aanvaarden.
In geen enkel geval kan onze instemming worden afgeleid van de omstandigheden wat wij de koop zouden hebben aanvaard zonder te protesteren tegen de verwijzingen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of andere gelijkaardige bepalingen van onze koper.

2. Prijs : Behoudens bijzondere contractuele bepalingen, dienen onze offertes en prijslijsten slechts als loutere aanduiding en verbinden ons in geen enkel geval. Onze prijzen zijn vatbaar voor wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging. Onze prijzen worden berekend op basis van de produkten geleverd in onze kantoren, kosten, verpakking en BTW niet ingegrepen. De portokosten vallen ten laste van de klant.

3. Leveringstermijnen : De leveringstermijnen worden slechts als aanduiding gegeven en zijn niet bindend. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, kan een vertraging in de levering in geen enkel geval recht geven op de vernietiging van een bestelling en geen enkele schadeloosstelling kan worden geëist. De bestellingen met een leveringstermijn van meer dan één maand worden aanvaard onder voorbehoud van de prijsverhogingen die ons opgelegd worden door onze eigen leveranciers en de van onze wil onafhankelijke omstandigheden welke de levering later onmogelijk of duurder zouden maken. Hoe dan ook worden de goederen aangerekend tegen de op het ogenblik van de leveringsdatum van kracht zijnde voorwaarden en tarieven, ongeacht de prijs waartegen zij bevestigd zouden zijn, of de termijn of de leveringsmogelijkheden. Al onze verkopen worden geacht vanuit onze magazijnen te zijn gedaan en worden vervoerd op de verantwoordelijkheid van onze kopers.

4. Eigendomsvoorbehoud : De goederen die deel uitmaken van de verkoop, blijven het eigendom van Capito NV tot de volledige verkoopprijs en aanverwante bedragen (kosten, BTW, verschuldigde vergoedingen, vervallen nalatigheidsintresten...) haar werkelijk in speciën betaald zijn of op haar bankrekening vast en definitief gecrediteerd zijn.
Tot op dat ogenblik kan Capito NV de goederen van de koper op ieder moment terugeisen bij gewoon aangetekend schrijven nadat deze haar overhandigd werden. De koper wordt bovendien verantwoordelijk gesteld voor iedere ten opzicht van de nieuwe staat gebeurlijk geleden schade. De verkochte software blijft het exclusief eigendom van de fabrikanten. De gebruiker mag ze in om het even welke vorm niet overdragen, verpanden, mededelen of onder bezwarende titel of kosteloos te leen geven, hij zal de in de programma's en handleidingen opgenomen eigendomsvermeldingen moeten naleven en zorgen voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de software.

5. Bezwaar : Ieder bezwaar betreffende de geleverde goederen dient ons per aangetekend schrijven opgestuurd te worden binnen de vijf dagen na ontvangst van deze goederen, met vermelding van het nummer van de verzendingsnota. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Geen enkele retour van goederen wordt aanvaard behoudens onze voorafgaande toestemming en voor zover ze ons in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking teruggezonden worden. In geen enkel geval kan een bezwaar een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden. De aan de gebruikers geleverde technische en andere inlichtingen zijn gebaseerd op de gewone ervaring van de verkopers en worden te goeder trouw gegevens. Nochtans kunnen veelvuldige bijzondere factoren aan de controle van de naamloze vennootschap Capito ontsnappen en kunnen ze van dien aard zijn dat ze buiten haar medeweten afbreuk doen aan de ingebruikstelling van de produkten. Bijgevolg wijst zij iedere verantwoordelijkheid wegens deze inlichtingen af.

6. Waarborg :

- Verkoop aan particulieren : 2 jaar waarborg op de toestellen bestemd voor particulier gebruik (Zogenaamde 'PRO' toestellen worden verondersteld aangekocht te worden voor niet-particulier gebruiik en vallen derhalve onder de waarborgregeling hieronder vermeld.

- Verkoop aan professionelen : 

Wegens onze hoedanigheid van tussenpersoon, beperkt de waarborg aangaande de door ons geleverde goederen zich tot die door de fabrikant bepaald. De naamloze vennootschap Capito waarborgt de gelijkvormigheid van de geleverde goederen met de bepalingen van het contract en de door de fabrikant gegeven technische beschrijving ervan. De naamloze vennootschap Capito wijst iedere verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat gemaakt wordt van de goederen die zij levert, en meer bijzonder voor ieder gebrek aan de toepassingssoftware. De waarborg is niet van toepassing wanneer het toestel niet correct gebruikt of onderhouden werd of zelfs gedeeltelijk herzien, omgevormd, hersteld of gedemonteerd werd door aan de naamloze vennootschap Capito vreemde personen. De waarborg is eveneens niet van toepassing wanneer de schade het gevolg is van de aansluiting van het toestel in een milieu dat niet overeenstemd met de technische specificaties (temperatuur, vochtigheid, invretende en stoffige sfeer, variatie van de elektrische spanning ...).
In geen enkel geval waarborgen wij dat de geleverde software in staat is te beantwoorden aan één, aan de activiteit van de gebruiker eigen, bijzonder probleem. De waarborg betreft slechts de fysische gebreken van de materiële drager en onze tussenkomst beperkt zich in alle gevallen tot de loutere vervanging van de gebrekkige onderdelen. De toekenning van de waarborg veronderstelt dat de geleverde software gebruikt wordt volgens de voorwaarden van de offerte of bij gebrek volgens de ter beschikking van de gebruiker gestelde catalogussen en handleidingen. De herstellingen worden bij de fabrikant verricht en de verzendkosten van het toestel blijven steeds ten laste van de koper zelfs gedurende de waarborgperiode.
Wij zijn niet gehouden tot betaling van enige schadeloosstelling jegens de gebruiker of de derden voor de gevolgen van het gebruik van de software, ongeacht of het gaat om rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongevallen aan personen, schade aan afzonderlijke goederen, ons materiaal, winstverliezen of winstderving, schade die voortvloeit of zal voortvloeien uit een beschadiging, of verliezen van de door de gebruiker opgenomen data. Tenslotte, indien wij verantwoordelijk zouden worden gesteld ten gevolge van de niet-uitvoering of slechte uitvoering van onze verbintenissen, dan zou het totaal der vergoedingen, bij uitdrukkelijke overeenkomsten, een bedrag gelijk aan 10% van de prijs van de software die de oorzaak is van de schade, niet mogen overschrijden.


7. Algemene betalingsvoorwaarden :

- Verkoop aan particulieren :  Een voorschot van 50% is bij de bestelling opeisbaar. Al onze facturen zijn contant, netto en zonder disconto betaalbaar (Kas - Bancontact) bij ophaling of levering van de goederen en/of diensten.

- Verkoop aan professionelen : Een voorschot van 50% is bij de bestelling opeisbaar. Al onze facturen zijn contant, netto en zonder disconto betaalbaar of 30 dagen na de levering wanneer voorafgaand zo met de klant werd overeengekomen. Bijgevolg, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst :

o Bij betalingsvertraging wordt een interest a rato van 14% per jaar van de koopwaarde berekend en is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd bij het verstrijken van de vervaldatum.
o Bij wanbetaling van de volledige factuur of een gedeelte ervan op de vervaldatum, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege vermeerderd, indien de koper in gebreke zou blijven ze te betalen tenminste acht dagen nat het zenden van een ingebrekestelling bij gewone brief, met een vaste vergoeding gelijk aan 15% van het bij de inverzuimstellingsbrief nog verschuldigde bedrag, zonder evenwel dat deze vergoeding lager dan 250€ zou mogen zijn. Dit beding maakt geen inbreuk op de onmiddellijke opeisbaarheid van de schuld.
o De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling der geleverde goederen niet verantwoorden. Gedeeltelijke facturen kunnen trouwens worden uitgegeven naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen kan nooit afhankelijk worden gesteld van de plaatsing of de inwerkingstelling van de toestellen.

8. Uitsluitende bevoegdheidstoekenning : Bij betwisting om welke reden dan ook, is de enige aan weerskanten erkende en aanvaarde rechtbank die van Gent, afdeling Kortrijk. Bij een geschil waarvoor het Vredegerecht bevoegd is, wordt verwezen naar het Vredegerecht van Gent, afdeling Kortrijk. Het contract wordt door de Belgische wet geregeld.